I Seuran nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuodot

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS r.y. Seuran kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta.

2. Perustaminen
Seura on perustettu huhtikuun 14. päivänä vuonna 1935.

3. Tarkoitus
Seuran tarkoituksena on lisätä ja edistää monipuolista pyöräilyn tuntemusta ja harrastamista sekä yleisesti liikunnan harrastamista toiminta-alueellaan, innostaa jäseniään ja muita henkilöitä toimimaan seuran päämäärien hyväksi sekä työskennellä puhtaan toverihengen juurruttamiseksi jäsenistöönsä.

Ehdotuksia, anomuksia ja aloitteita tekemällä seura voi kiinnittää myös viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota pyöräilyyn, pyöräilyolosuhteisiin ja liikuntapaikkojen kehittämiseen.

4. Pyöräilyn lajit
Jyväskylän Pyöräilyseura on pyöräilyn yleisseura. Seura pyrkii edustamaan kaikkia pyöräilyn lajeja, mukaanlukien maantiepyöräily, maastopyöräily, freeride, alamäkiajo, dual, polkupyörätrial, kuntopyöräily, retkipyöräily, cyclocross, kaupunkipyöräily ja nojapyöräily.

5. Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää esimerkiksi yhteislenkkejä, pyöräilytapahtumia, kilpailuja, näytöksiä, kannanottoja, julkaisutoimintaa, juhlia, kursseja, illanviettoja, nuorisotoimintaa, retkiä, valmennustoimintaa, tiedotustoimintaa ja muuta vastaavaa toimintaa.

6. Varainhankinta
Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii jäsen- ja osallistumismaksuilla, rahankeräyksillä, järjestämällä huvitilaisuuksia sekä ottamalla vastaan lahjoja ja testamentteja.

7. Jäsenyydet alueellisissa ja valtakunnallisissa järjestöissä
Seura on Suomen Pyöräilyunionin jäsenjärjestö. Seura noudattaa Suomen Pyöräilyunionin sääntöjä ja määräyksiä omassa toiminnassaan. Seura voi kuulua myös muihin alueellisiin tai valtakunnallisiin järjestöihin. Liittymisestä ja eroamisesta päättää seuran vuosikokous.

II Jäsenyys

8. Jäseneksi liittyminen
Seuran jäseneksi voi päästä jokainen seuran johtokunnan hyväksymä puhdasmaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy seuran ja Suomen Pyöräilyunionin säännöt. Uudelle jäsenelle annetaan hänen suoritettuaan ensimmäisen jäsenmaksunsa jäsenkirja tai -kortti tai muu todiste seuran jäsenyydestä. Uuden jäsenen nimi, syntymäaika, osoite ja muut tarpeelliset henkilötiedot merkitään seuran jäsenluetteloon.

9. Kannatus- ja kunniajäsenyys
Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta ottaa henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavasti ovat auttaneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäseniksi kutsumisesta tehdään seuran kokouksessa ja sen on saatava vähintään 2/3 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

10. Seuran tunnukset
Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä, jonka luovuttaminen seuraan kuulumattomille henkilöille johtokunnan luvatta on kielletty. Erityisen ansioituneille jäsenille on johtokunta oikeutettu myöntämään seuran ansiomerkkejä.

11. Liittymis- ja jäsenmaksut
Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenilleen tarjoamista eduista on jäsenen huolehdittava jäsenmaksujensa määräaikaisesta suorittamisesta. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous, erikseen molemmille jäsenryhmille. Jäsenmaksu on suoritettava ennen tilivuoden loppua. Kertakaikkisen jäsenmaksun suuruus on kaksikymmentä kertaa vuotuinen jäsenmaksu.

12. Jäsenmaksusta vapauttaminen
Henkilö, joka on ollut seuran jäsenenä 20 vuotta, vapautetaan jäsenmaksuvelvollisuudesta. Myös henkilö, joka on maksanut kertakaikkisen jäsenmaksun vapautetaan jäsenmaksuvelvollisuudesta.

13. Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen perusteella asetetut jäsenmaksut sanotun vuoden loppuun asti. Erotessa on mahdollinen jäsenkirja tai -kortti annettava takaisin ja eroamispäivä merkittävä jäsenluetteloon.

14. Jäsenen erottaminen
Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai sen toimihenkilöiden oikeutettuja määräyksiä tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana, rikkoo kunnian- tai rikoslakeja taikka muuten on seuralle haitaksi, voi johtokunta erottaa seurasta. Rangaistuspäätöksestä on rangaistu jäsen oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa rangaistuspäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, valituskirjelmän johtokunnalle.

III Seuran kokoukset

15. Varsinaiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi kokousta. Syyskokous (vuosikokous) pidetään loka – joulukuussa ja kevätkokous (tilikokous) tammi huhtikuussa johtokunnan tarkemmin määräämässä paikassa ja aikana.

16. Ylimääräiset kokoukset
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi, tai 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti johtokunnalta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

17. Kokousten koollekutsuminen
Johtokunta kutsuu seuran koolle ilmoittamalla sähköpostilla jäsenen kertomaan osoitteeseen ja muille jäsenille kirjeitse tai ilmoittamalla seuran tiedotteissa tai sanomalehdessä. Ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

18. Kokousten periaatteista
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, pois lukien kannattavat jäsenet, yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

19. Kokouksissa käsiteltävät asiat
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. vahvistetaan johtokunnan laatima toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle,
6. vahvistetaan johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle,
7. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle,
8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä jäsenet vuodeksi kerrallaan,
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tulevan vuoden tilejä tarkastamaan,
10. päätetään pyöräilyn muodoista, jotka pidetään seuran ohjelmassa, ja määritellään puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten vastuualueet,
11. valitaan edustajat Suomen Pyöräilyunionin sekä muiden järjestöjen, joiden jäsenjärjestö seura on, vuosi- ym. kokouksiin,
12. käsitellään muut johtokunnan mahdollisesti esittämät asiat
13. käsitellään seuran jäsenten mahdollisesti esittämät asiat.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto,
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
7. käsitellään muut johtokunnan mahdollisesti esittämät asiat,
8. käsitellään seuran jäsenten mahdollisesti esittämät asiat.

Asioista, joita jäsenet haluavat varsinaisissa tai ylimääräisessä kokouksissa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

IV Seuran asioiden hoitaminen

20. Seuran johto
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä viidestä (5) kahdeksaan (8) jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Lisäksi seuran johtoryhmään voidaan valita johtokunnan ulkopuolisia vastuuhenkilöitä.

21. Johtokunnan kokoukset
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunnan ulkopuoliset vastuuhenkilöt saavat osallistua johtokunnan kokouksiin.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään viisi (5) päivää aikaisemmin. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Johtokunnan äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Johtokunnan ulkopuolisilla vastuuhenkilöillä ei ole kokouksissa äänioikeutta.

Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen kahden pöytäkirjantarkastajan tarkastettava. Pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

22. Johtokunnan velvollisuudet
Johtokunnan velvollisuutena on yleensä valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata seuran toiminnasta ja varojen hoidosta, laatia ja vuosikokoukselle esittää seuran vuosi- ja tilikertomus, toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille, hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet, päättää ansiomerkkien jakamisesta, kutsua kokoon seuran kokoukset, esittää asiat seuralle sekä ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. Tarvittaessa johtokuntaa valitsee ja erottaa palkatut toimihenkilöt sekä sopii heidän eduistaan.

23. Johtokunnan ja toimihenkilöiden velvollisuudet
Seuran johdossa olevien henkilöiden tehtävä ja velvollisuudet ovat seuraavat:

Puheenjohtaja valvoo ja edustaa ylinnä seuraa ja sen etuja, kutsuu kokoon johtokunnan, johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa sekä hyväksyy maksettavat laskut.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajalle kuuluvia velvollisuuksia varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt.

Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa, laatii vuosikertomuksen, jonka johtokunta tarkastaa ja allekirjoittaa, kirjoittaa jäsenkirjat (-kortit) ja hoitaa jäsen- ja muuta arkistoa.

Rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta. Hän on velvollinen hoitamaan seuran kirjanpidon, jos asiaa ei ole hoidettu muulla tavoin.

Kullekin seuran edustamalle pyöräilyn osa-alueelle pyritään nimeämään vastuuhenkilöt, joiden ei välttämättä tarvitse kuulua johtokuntaan.

Edellä mainittuja toimia voidaan yhdistää. Tarpeen tullen voidaan seuran johtohenkilöille valita varahenkilöt ja lisätä heidän lukuaan. Johtokunta voi antaa lisämääräyksiä toimihenkilöiden tehtävistä ja velvollisuuksista.

24. Tilikausi ja tilintarkistus
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle. Heidän on pidettävä silmällä, että johtokunta toimii kyllin tarmokkaasti, ja he voivat vaatia milloin tahansa tilikirjat nähtävikseen.

25. Seuran nimen merkitseminen
Seuran nimen merkitsee puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta johtokunnan jäsentä yhdessä.

V Muita määräyksiä

26. Tarkennuksia sääntöihin
Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslain ja Suomen Pyöräilyunionin voimassaolevia sääntöjä ja määräyksiä.

Tarpeen vaatiessa voi seuran kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset toimikunnat.

27. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos seura on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen niin kuin se seuran kokous määrää, joka viimeksi päättää seuran purkamisesta.