Artikkelit

Tieliikennelaki muuttuu 1.6.2020 – miten se vaikuttaa fillarilla kulkemiseen?

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Pyörällä kulkevien sääntöihin tulee useita muutoksia. Esimerkiksi alla esitetyt periaatteet, muutokset ja tarkennukset tulevat voimaan.

Turvallinen ajoneuvon kuljettaminen, turvallisen tilan antaminen ja varovaisuusperiaate lain lähtökohtina

Uuden tieliikennelain keskeisenä lähtökohtana on ajoneuvon turvallinen kuljettaminen. Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toisiin tienkäyttäjiin on sovitettava turvalliseksi. Ajoneuvo, myös pyörä, on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa.

Polkupyörällä ajettaessa on annettava jalankulkijalle turvallinen tila. Autolla liikkuvien on annettava turvallinen tila esimerkiksi pyörällä ja jalan kulkeville.

Lähestyttäessä pysäytettyä koulukuljetus- tai päivähoitokuljetusautoa, linja-autoa, raitiovaunua tai lasta, vanhusta, vammaista tai muuta henkilöä, jolla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä, on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus uutena periaatteena

Tieliikennelakiin on lisätty uutena periaatteena ennakointivelvollisuus. Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran välttämiseksi. Pyörällä kulkevan on ennakoitava esimerkiksi jalankulkijoiden mahdollisia liikkeitä sekä sovitettava oma nopeutensa ja ajolinjansa turvalliseksi.

Pyörätiet muuttuvat lähtökohtaisesti yksisuuntaisiksi

Pyörätiet muuttuvat lähtökohtaisesti yksisuuntaisiksi – 1-suuntaiset pyörätiet parantavat turvallisuutta, mahtuvat pienempään tilaan ja yhdistyvät loogisesti muuhun väyläverkkoon. 1-suuntaisella pyörätiellä ajetaan kulkusuuntaan nähden kadun tai tien oikealla puolella. Myös muuten pyöräteillä noudatetaan oikeanpuoleista liikennettä.

Pyörätiet voivat olla myös 2-suuntaisia, kunhan ne merkitään 2-suuntaisen pyörätien lisäkilvellä. Jos pyörätiellä ei ole lisäkilpeä, niin se on jatkossa 1-suuntainen. Kaksisuuntaiset pyörätiet on merkittävä lisäkilvillä 31.5.2027 mennessä.

Sivukaduilta 2-suuntaisille pyöräteille saavuttaessa varoituskolmion ja STOP-merkin alle on aina lisättävä 2-suuntaisen pyörätien lisäkilpi.

1-suuntainen pyörätie. Eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie sekä 2-suuntaisen pyörätien lisäkilpi. Jalkakäytävät ovat aina 2-suuntaisia. Kaikille väistämisvelvollisille sivukaduille on asennettava 2-suuntaisista pyöräteistä varoittavat lisäkilvet.

Pyörätien käyttövelvollisuus lievenee

Jos pyörätie on kulkusuuntaan nähden vain tien vasemmalla puolella, pyörällä voi ajaa myös ajoradalla tai pientareella.

Ajorataa saa muutenkin käyttää tilapäisesti ryhmittäytymistarkoituksessa tai kulkureitin takia tai jos pyörätie on käyttöön kelvottomassa kunnossa.

Pyörätien jatkeita kohtaan aina väistämisvelvollisuus ja jatkeiden merkitsemiskäytäntö muuttuu

Pyörätien jatkeella fillarilla ajavia kohtaan on jatkossa aina väistämisvelvollisuus.

Uuden lain mukaisesti pyörätien jatke merkitään ainoastaan, kun risteävän tien käyttäjille on asetettu väistämisvelvollisuus varoituskolmiolla, STOP-merkillä tai uudella ns. pyöräsuojatien liikennemerkillä. Osa nykyisistä pyöräteiden jatkeista palautetaan suojateiksi.

Pyörätien jatkeet on toteutettava uudella tavalla 31.5.2022 mennessä.

Pyöräsuojatie eli pyöräilijän tienylityspaikka uutuutena

Lakiin tulee uutena ns. pyöräsuojatie eli pyöräilijän tienylityspaikka. Pyöräsuojatiet tunnistaa omasta liikennemerkistään.

Risteävän tien käyttäjien, esimerkiksi moottoriajoneuvojen kuljettajien, täytyy aina väistää pyöräsuojatiellä fillarilla liikkuvia.

Pyöräsuojatie voidaan lisätä vain kohtiin, jotka ovat rakenteellisesti korotettuja. Täydennys 2021 lakimuutoksen seurauksena: Sekä risteyksiin, joissa on liikennevalot.

Suojatiellä pyörällä ajaminen muuttuu selkeästi sallituksi

Kaikki suojatiet saa ylittää pyörällä ajaen, kunhan ei aiheuta vaaraa tai haittaa jalankulkijoille.

Väistämissäännöt suojateillä määräytyvät entiseen tapaan. Jos ajoneuvo lähestyy suojatietä kolmion tai STOP-merkin takaa, niin tämä ajoneuvo väistää suojatiellä fillarilla ajavaa. Myös kääntyvän ajoneuvon on väistettävä suojatietä ylittävää pyöräilijää. Lisäksi pihasta, parkkipaikalta, metsätieltä, pihakadulta tai vastaavalta alueelta tuleva väistää. Muuten suojatietä ajava pyöräilijä väistää.

Pyöräkadut tulevat lakiin

Pyöräkadulla fillarilla kulkevat ja moottoriajoneuvot liikkuvat samassa tilassa. Jalankulkijoille on yleensä erilliset jalkakäytävät.

Pyöräkadulla muiden ajoneuvojen on sovitettava nopeutensa fillarilla kulkevien mukaiseksi. Pyörällä liikkuville on annettava esteetön kulku.

Pyöräkadulla fillarilla liikkuva ajaa oman kaistansa keskellä tai hieman oikealla. Aivan kaistan reunassa ei kannata ajaa.

Yksisuuntaisella kadulla saa pyöräillä kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkeillä sallittu

Yksisuuntaisella kadulla ja tiellä saa jatkossa pyöräillä kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkeillä sallittu.

Pyöräily sallitaan kielletty ajosuunta -liikennemerkin tai 1-suuntainen tie -liikennemerkin alle asennettavalla ”Ei koske” -lisäkilvellä.

Uudet pyöräkaistan ja kävelykadun liikennemerkit

Pyöräkaistalle on lisätty oma liikennemerkki.

Kävelykadun liikennemerkkiin on lisätty pyörän kuva. Tieliikennelain mukaan kävelykatu on tarkoitettu kävellen ja pyörällä liikkuville. Jalan liikkuville on annettava kävelykadulla esteetön kulku. Pyörällä liikkuvien nopeusrajoitus kävelykadulla on 20 km/t.

Pyöräkaista kadun reunassa. Pyöräkaista kadun keskellä. Uusi kävelykadun liikennemerkki.

Pyöräväylien opastusmerkit paranevat

Laki määrittää jatkossa pyöräväylien opasteiden laatutasoa.

Takavalosta tulee pakollinen hämärässä ja pimeällä ajettaessa

Uuden lain mukaan pyörällä liikkuvan pitää käyttää valkoisen etuvalon lisäksi punaista takavaloa hämärässä ja pimeällä tai näkyvyyden ollessa muuten rajoittunut.

Sekä etu- että takavalo voivat olla kiinnitettyjä joko pyörään tai pyöräilijään.

Lievennyksiä ihmisten kuljettamiseen

Pyörällä saa kuljettaa yhtä tai useampaa matkustajaa, jos polkupyörässä on matkustajille sopivat istuimet ja pyörä on rakennettu kyseiseen tarkoitukseen. Kuljettajan ja matkustajien ei tarvitse enää olla tietyn ikäisiä.

Matkustajia kuljetettaessa pyörässä pitää olla kaksi erillistä jarrulaitetta.

Pyörän valmistaja määrittelee maksimikuljetukset

Pyörän kyydissä saa jatkossa olla niin paljon painoa kuin fillarin valmistaja on määritellyt. Kuljetusten on kuitenkin aina oltava turvallisia.

Sakkoja korvautuu liikennevirhemaksulla

Liikennevirhemaksu voidaan määrätä tieliikennelain lievemmistä rikkomuksista. Pyöräilijän liikennevirhemaksu on 40 €.


Lisätietoja