Vuoden 2015 seurakyselyn tulokset

Järjestimme loka-marraskuussa vuosittaisen seurakyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui 56 vastausta. Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin erittäin hyvänä. 47 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 68 % antoi arvosanaksi 8–10.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajista 4 % oli alle 18-vuotiaita, 29 % 18–30-vuotiaita, 29 % 31–40-vuotiaita, 21 % 41–50-vuotiaita, 16 % 51–65-vuotiaita ja 2 % yli 65-vuotiaita. Miehiä vastanneista oli 62 % ja naisia 38 %. 89 % vastanneista asuu Jyväskylässä.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien harrastamista pyöräilyn saralla. 13 % vastaajista piti itseään erittäin aktiivisena pyöräilijänä, 62 % aktiivisena ja 20 % melko aktiivisena.

50 eli 91 % vastaajista kertoi fillaroivansa siksi, koska pyöräily on mukava harrastus. ”Pyöräilen kohentaakseni kuntoani” ja ”pyörä on näppärä liikenneväline” saivat saman verran ääniä, 45 eli 82 % oli tätä mieltä. Terveyssyistä pyöräilee 62 %, maisemia nähdäkseen 60 % ja hauskaa pitääkseen 56 %. Kavereita nähdäkseen fillaroi 35 % ja kilpailutarkoituksessa 24 %.

Vastaajat harjoittavat eniten liikennepyöräilyä: liikennevälineenä pyörää käyttää 82 % vastaajista. Maastopyöräilyä harrastaa 69 %, kuntolenkkipyöräilyä 49 %, maantiepyöräilyä 44 %, retkipyöräilyä 35 %, lastensa kanssa pyöräilemistä 13 %, pyöräilyn edistämistä 11 %, pyörien ja varusteiden rakentelua 9 %, alamäkiajoa ja freeridea 6 %, BMX:ää 2 % ja muita pyöräilyn muotoja 6 %.

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, olivat maasto-, maantie- ja retkipyöräily kiinnostavimpia. Tulevaisuudessa vastaajista 15 aikoo kokeilla maastopyöräilyä, 14 maantiepyöräilyä ja 13 liikennepyöräilyä.  11 on kiinnostunut retkipyöräilystä, 10 pyöräilyn edistämisestä sekä 8 alamäkiajosta ja freeridesta sekä pyörien ja varusteiden rakentelusta. 7 aikoo kokeilla kuntopyöräilyä, 4 trialia ja BMX:ää.

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Kyselyn perusteella jypsiläiset omistavat yleisimmin kolme pyörää. Vastaajista 38 prosentilla on kolme fillaria, 27 prosentilla kaksi, 16 prosentilla yksi, 9 prosentilla neljä ja 9 prosentilla viisi tai useampia.

Vuosittain pyöräilyyn käytetään yleisimmin rahaa 500–1000 euroa, 42 % ilmoitti käyttävänsä tämän verran. 27 % kertoi käyttävänsä alle 500 euroa ja 13 % 1000–2000 euroa. 9 % käyttää 2000–3000 euroa ja 9 % enemmän kuin 3000 €.

Jäsenyys

Vastanneista 6 % ei ollut jäseniä. 19 % oli liittynyt jäseneksi vuonna 2015. 59 % oli ollut jäsenenä 1–3 vuotta, 17 % 4–10 vuotta.

66 % vastaajista on jäsenenä ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa, 58 % edistääkseen pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita, 58 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin, 54 %jäsenetuja hyödyntääkseen, 50 % oppiakseen lisää pyöräilystä, 46 % kohentaakseen kuntoaan, 46 % saadakseen samanhenkistä seuraa, 28 % kilpaillakseen ja 14 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta. 10 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen.

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin useita kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään ottamaan jatkossa käyttöön.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

44 % vastaajista ilmoitti tuntevansa yhdistyksen toimintaa jonkin verran, 37 % hyvin, 6 % erittäin hyvin ja 11 % hieman.

Jonkin verran yhdistyksen toimintaan on osallistunut 55 % vastaajista, melko aktiivisesti 26 %, aktiivisesti 9 %, ei lainkaan 9 % ja erittäin aktiivisesti 2 %.

Toiminnasta yhteislenkeille on osallistuttu ahkerimmin: 72 % vastaajista on käynyt lenkeillä. Pyöräilyviikolla on ollut mukana 63 % vastaajista, yhdistyksen sisäisissä kokoontumisissa 37 %, koulutuksissa 35 %, spinningissä 33 %, kampanjoissa 30 %, kilpailutoiminnassa 24 %, mökkitoiminnassa 22 %, retkillä 20 %, katuajokoulutuksissa 19 %, pyöräilyolosuhteiden edistämisessä 17 %, sählyvuorolla 15 %, kuntovalmentautumisessa 15 %, lasten, nuorten ja perheiden toiminnassa 9 %, alamäkitoiminnassa 9 %, trialissa 6 % ja muussa toiminnassa 9 %.

42 % ei ole lainkaan osallistunut yhdistyksen toiminnan järjestämiseen, vaikka toimintasuunnitelmassa on ollut useampia vuosia jokaiselle jäsenelle 10 tunnin vuosittainen talkoosuositus. 26 % on osallistunut toiminnan järjestämiseen jonkin verran, 13 % melko aktiivisesti, 11 % aktiivisesti ja 9 % erittäin aktiivisesti.

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Toiminnasta Pyöräilyviikkoon sekä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen oltiin tyytyväisimpiä: Pyöräilyviikkoa piti hyvänä tai erinomaisena 90 % ja pyöräilyn edistämistoimintaa 84 %. Katuajokoulutuksia piti hyvänä tai erinomaisena 79 %, kampanjoita 76 %, mökkitoimintaa 75 %, maastolenkkejä 75 %, yhdistyksen sisäisiä tapahtumia 71 %, koulutuksia 70 %, lasten, nuorten ja perheiden toimintaa 70 %,  maantielenkkejä 69 %, kuntoyhteislenkkejä 65 %, huoltotapahtumia ja -koulutuksia 61 %, salivuoroa 61 %, kuntovalmentautumistoimintaa 58 %, sählyvuoroa 58 %, pyöräretkiä 55 %, kilpailutoimintaa 50 %, spinningiä 50 %, trialia 33 %, alamäkitoimintaa 22 % ja muuta toimintaa 55 %.

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset taloudelliset ja vapaaehtoistyöresurssit ovat jo varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 78 %. Keskustelun ja tiedotuksen osa-alueista nettisivuihin oltiin tyytyväisimpinä, niitä piti hyvänä tai erinomaisena 86 %. Yleistä Facebook-ryhmää piti hyvänä tai erinomaisena 80 %, yleistä Facebook-sivua 71 %, tiedottamista julkisuudessa 54 %, yleistä sähköpostilistaa 54 %, Äänekosken Facebook-sivua 50 %, JYPS-lehteä 49 %, muita sähköpostilistoja kuin yleistä 48 % ja Keski-Suomen Pyöräilyfoorumia 31 %.

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin lukuisia parannusehdotuksia. Mielipiteet jakautuivat voimakkaasti, tiedottamista esimerkiksi toivottiin sekä enemmän että vähemmän. Ehdotuksia otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista hyödynnetään eniten alennuksia ja seuravaatteita. Seuravaatteita hyödyntää säännöllisesti tai silloin tällöin 50 % sekä alennuksia 37 %. Yhteistilauksia hyödyntää säännöllisesti tai silloin tällöin 29 %, lainattavia välineitä ja tarvikkeita 17 %, seuran mökkiä 15 %, kisalisenssiä ja -vakuutusta 7 %, kilpailu- ja lisenssitukia 5 % sekä harrastepyöräilijän vakuutusta 4 %.

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Nykyisiä jäsenmaksuja piti sopivina 91 %. Maksuja piti liian korkeina 8 % ja matalina 2 %. Syyskokouksessa 4.12. päätettiinkin pitää jäsenmaksut ennallaan ensi vuonna.

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 68 % vastaajista. 32 % vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiinkin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Kyselyssä esitetyt kommentit ja palautteet on laitettu tiedoksi johtokunnalle, toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kiitos kaikille seurakyselyyn osallistuneille!